Nacházíte se zde:  Činnost > Hydroanalytická laboratoř > Nabídka služeb

Nabídka služeb

Nabídka služeb

 

 

Terénní měření

 • Měření teploty a koncentrace rozpuštěného kyslíku ve vodě přenosným oxymetrem.

Odběry vzorků vod a odpadů

 • Veškeré odběry jsou prováděny postupy dle platné legislativy.
 • Zabezpečení odběru a dopravy do laboratoře vlastními dopravními prostředky

Fyzikálně-chemické rozbory

voda a výluh

 • pitné vody dle Vyhlášky č.252 / 2004 Sb.
 • povrchové vody dle NV ČR č.61 / 2003 Sb.
 • odpadní vody v rozsahu daném vodohospodářským rozhodnutím, kanalizačním řádem nebo zákonem č.274 / 2001 Sb., resp. zákonem 110 / 2005 Sb. (poplatky za vypouštění OV)
 • vody z indikačních a monitorovacích vrtů dle vodohospodářského rozhodnutí
 • průsakové vody ze skládek v rozsahu vodohospodářského rozhodnutí
 • vodného výluhu odpadu pro potřeby Vyhlášky č.294 / 2005 Sb.

pevný materiál (odpady a kaly)

 • vyšetření v sušině vzorku pro potřeby platné legislativy
 • příprava vodného výluhu a jeho analýza pro potřeby Vyhlášky č.294 / 2005 Sb.

  Všeobecné podmínky poskytování služeb

 • vzorkovnice

Laboratoř poskytuje vlastní vzorkovnice. Při dodání vzorku zákazníkem v jiné vzorkovnici nebude případná reklamace výsledků akceptována.

 • doba analýzy vzorku

Do 15-ti pracovních dnů od převzetí vzorku, pokud není část vyšetření prováděna subdodavatelsky (v tomto případě je delší)

 • příplatky

Při expresní analýze do 48 hodin (pokud to umožní pracovní postup daného vyšetření) a při případné potřebě práce ve dnech volna je účtován příplatek 50 % k celkové ceně.

 • slevy

Možnost poskytnutí slevy dle dohody pro periodické a množstevní zakázky.

 • speciální úprava vzorků nezbytná pro některá vyšetření
 • homogenizace vzorku laboratorním mixerem 50 Kč/vzorek
 • filtrace vzorku 50 Kč/vzorek
 • mineralizace vzorku 150 Kč/vzorek
 • subdodávky
 • ceny subdodavatelsky zabezpečených analýz jsou v souladu s platným ceníkem subdodavatelské laboratoře (Vodní zdroje Holešov)
 • zabezpečení subdodávky 200 Kč/vzorek
 • ostatní
 • cenám analýz je účtováno zákonné DPH
 • za každé vyšetření je účtován poplatek za skartaci vzorku, evidenci a zpracování dat 60 Kč/vzorek
 • výsledky analýz a protokoly jsou archivovány 5 let
 • laboratoř má zavedený systém jakosti dle technické normy ČSN EN ISO/IEC 17 025, který ověřuje ASLAB Praha, a je držitelem "Osvědčení o správné činnosti laboratoře" č. 300 s platností do 10/2010.