Nacházíte se zde:  Činnost > Čistírna vod > Čištění kanalizací

Čištění kanalizací

Popis činnosti


PRŮMYSLOVÁ ČOV, a.s. je vlastníkem čistírny odpadních vod a cca 42 km kanalizační sítě v aglomeraci Otrokovice a aglomeraci části Zlína-Malenovice situované na dolním toku řeky Dřevnice. Odpadní a srážkové vody jsou odváděny kanalizací, jejímž provozovatelem je TOMA, a.s. od městské ČOV Zlín-Malenovice přes městskou část Otrokovice-Kvítkovice až do Otrokovic. Město Otrokovice se rozkládá na nejvýchodnějším okraji Chřibů, v údolní nivě na soutoku řek Moravy a Dřevnice. Řeka Morava je vodohospodářsky významným tokem, z hydrologického hlediska patří celý region do povodí Dunaje. Není však tokem vodárenským. Otrokovice jsou městem výrazně průmyslového charakteru. Sídlí zde řada průmyslových firem, jejichž činnost však byla v mnoha případech značně utlumena v důsledku škod způsobených povodněmi v roce 1997. V dané oblasti je významný především průmysl chemický včetně gumárenského a plastikářského, koželužský, papírenský, textilních a řada dalších. Producenti průmyslových odpadních vod koncentrovaní převážně v areálu TOMA, a.s., dále v tzv. chemickém areálu a podniky z průmyslové oblasti na jihu města, např. Barum Continental spol. s r.o., jsou napojeni na sběrač průmyslových odpadních vod.

 
V Otrokovicích v současné době žije cca 20 000 obyvatel. V městských částech Kvítkovice, Stará kolonie, Bahňák (Baťov) a Újezdy převažuje zástavba rodinnými domky. Zástavbu novějších městských částí Trávníky, Střed, Nádraží, a severní část Bahňáku (Štěrkoviště) tvoří hromadná bytová zástavba převážně panelového typu. Typicky městské odpadní vody, tedy odpadní vody od obyvatelstva (splaškové) a od napojených menších průmyslových producentů a živností jsou odváděné městskou kanalizační sítí vlastněnou a provozovanou společností Zlínská vodárenská, a. s.

 
Kanalizační síť je zaústěna do kanalizačních sběračů společnosti PRŮMYSLOVÁ ČOV, a. s. Údržby kanalizační sítě provádí provozovatel TOMA, a.s. převážně ve vlastní režii speciálními čistícími vozy pro údržbu kanalizací.